Russian Southern Ports

Novorossiysk Port ] Tuapse Port ] Rostov-on-Don Port ] Port Kavkaz ] Port Temryuk ] Taganrog Port ] Yeysk Port ] Port of Azov ]

Novorossiysk Novorossiysk Marine Company Ltd. operates in all Russian Sea Ports along the coast of the Black Sea and the Sea of Azov - Novorossiysk, Tuapse, Port Kavkaz, Temryuk, Taganrog, Rostov, Eyisk etc.
Novorossiysk Marine Company Ltd. also makes arrangements for surveying services in the Black and Azov Sea Ports in Ukraine - Odessa, Ilyichevsk, Kerch etc.
 

Map of the Black and Azov Seas

 

Sitemap ]

Copyright 2002  Novorossiysk Marine Company Limited

    12-01-2012